Gå til innhold

Vedtekter

Vedtekter Hol Frivilligsentral – Vedtatt i årsmøte 22.03.18

Målsetting

Frivilligsentralen i Hol skal bidra til å styrke den frivillige innsatsen i kommunen, gjennom å:

 • styrke deltakelsen og bredden i frivillig virksomhet, spesielt rettet mot sosial og humanitær innsats.
 • være nettverksbygger og bindeledd mellom de som yter frivillig arbeid og de som mottar frivillig innsats, uavhengig av alder.
 • legge til rette for samarbeid og samhandling mellom enkeltpersoner, grupper, frivillige organisasjoner og det offentlige. Sentralen skal stimulere til økt sosial kontakt og aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. Frivilligsentralen blir på den måten et viktig bidrag til bedret folkehelse i kommunen.
 • være en lett tilgjengelig, sentralt plassert møteplass, der terskelen for å melde seg som frivillig eller melde behov skal være lav.

Virksomhet

Det skal utarbeides årlig virksomhetsplan.

 • Sentralen skal mobilisere frivillige, og videreutvikle, skape, og samordne frivillig aktivitet.
 • Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats.
 • Aktivitetene skal legges opp i tråd med forutsetninger og behov i lokalmiljøet. Behovene kan komme fra enkeltpersoner, fra organisasjoner eller fra allmennyttige formål.
 • Det legges vekt på et samspill mellom frivilligheten, næringslivet og det offentlige på områder som det er naturlig å samarbeide om.
 • Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet.

Organisasjon

Hol Frivilligsentral skal være organisert og drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for frivilligsentraler, gitt av Kulturdepartementet og interesseorganisasjonen Norges Frivilligsentraler.
Hol kommune er eier av Hol Frivilligsentral.

Årsmøte

Formannskapet er årsmøte for Frivilligsentralen i Hol. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Det føres årsmøteprotokoll. Styret har møte- og talerett på årsmøtet. Årsmøtet velger styre, godkjenner budsjett og regnskap. Årsmøtet behandler også forslag til endringer i vedtektene.

Styret og daglig leder legger fram saksliste og nødvendig dokumentasjon. Sakspapirer til årsmøtet sendes inn 14 dager i forkant.

Styret

Styret er valgt av årsmøtet og konstituerer seg selv, inkl. velger styreleder. Styret sørger for at sentralens formål, målsettinger og intensjoner følges opp i samarbeid med daglig leder. Styret består av tre representanter fra frivillige og/eller brukere tilknyttet frivilligsentralen. Et styremedlem velges for to år om gangen på en måte der det unngås at alle styremedlemmer byttes ut samtidig. Det velges to varamedlemmer for styremedlemmene. Styret konstituerer seg selv etter hvert årsmøte.

Styret sine oppgaver

 • Er støttespiller for daglig leder.
 • Utarbeider handlingsplan og forslag til budsjett.
 • Være aktiv pådriver for samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, kommunen og andre instanser.
 • Ser til at rapportering skjer i samsvar med gjeldende regler og innen pålagte frister.
 • Ser til at drifta skjer innenfor vedtektene og gjeldende retningslinjer.
 • Foreslår eventuelle endringer i vedtektene, som legges fram for årsmøtet.
 • Fremmer anbefaling om valg av nye styremedlemmer for årsmøtet.
 • Styret er ansvarlig for søknader om økonomiske tilskudd og bidrag, og for oppfølging av disse.

Daglig leder

Hol kommune er arbeidsgiver for daglig leder og ev. andre arbeidstakere i Hol Frivilligsentral. Administrative og økonomiske oppgaver ivaretas av daglig leder, på vegne av styret.

Økonomi / finansiering

Hol kommune lønner daglig leder og stiller til disposisjon nødvendige lokaler og utstyr. Øvrige tilskudd fra Hol kommune til drift fastsettes årlig i handlings- og økonomiplan for Hol kommune. Tilskudd fra øvrige kilder disponeres fullt ut av frivilligsentralen.

Sentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta imot betaling, utover godtgjørelse for direkte utgifter (som f.eks. godtgjørelse for kjøring).

Tilknytning / medlemskap

Alle frivillige, brukere og lag/foreninger registreres.